Video: ??t c?u treo t?i Lai Ch?u, 7 ng??i thi?t m?ng

Video: ??t c?u treo t?i Lai Ch?u, 7 ng??i thi?t m?ng

2:16,Tuesday, February 25th, 2014

Theo th?ng tin m?i nh?t, v? tai n?n ??t c?u treo t?i t?nh Lai Ch?u ?? khi?n 7 ng??i ch?t, 37 ng??i b? th??ng n?ng.

V?o kho?ng 8h30 ng?y 24/2, t?i x? v?ng cao S?n B?nh, huy?n Tam ???ng, t?nh Lai Ch?u ?? x?y ra v? tai n?n ??t c?u treo.

V? tai n?n n?y x?y ra khi b? con ?i ??m tang ??ng ch? ph? ch? t?ch h?i ??ng nh?n d?n x?. Khi ?o?n ??a tang ?i qua c?u treo t? b?n Chu Va 8 sang b?n Chu Va 6, x? S?n B?nh th? b?t ng? c?u b? ??t d?y c?p khi?n c? quan t?i c?ng ?o?n ng??i ??a ??m c?ng r?i xu?ng su?i.

?ng Nguy?n Ch??ng, Ph? ch? t?ch ?y ban nh?n d?n t?nh Lai Ch?u cho bi?t, sau khi x?y ra v? s?p c?u ?? c? 3 ng??i ch?t t?i ch?, 4 ng??i ch?t tr?n ???ng v?o vi?n, s? ng??i b? th??ng t?nh ??n th?i ?i?m n?y l? 37 ng??i trong ?? c? 20 ng??i b? th??ng n?ng ?? ???c chuy?n l?n b?nh vi?n tuy?n t?nh.

 

 

Theo : tinsao

Mới tìm kiếm:Gửi bình luận